خطی مشی کوکی

ریزش سرویس هایی که مستعد ریزش است از سمت اینستاگرام است ما با ارسال هدیه در هر سفارش سعی بر جبران این موضوع داریم اما تعهدی نداریم